Nghiên cứu tách chiết và xác định một số đặc tính của dịch chiết từ tảo Spirulina

Bài viết nghiên cứu nhằm đưa ra một phương pháp tách chiết đơn giản để thu dịch chứa các thành phần hòa tan có hoạt tính sinh học cao từ tảo Spirulina; kiểm tra xác định một số đặc tính chức năng của dịch chiết từ đó làm cơ sở cho quá trình ứng dụng dịch chiết Spirulina trong sản xuất nước uống chức năng.