Nghiên cứu khả năng ứng dụng bê tông sử dụng cốt liệu tái chế từ bê tông phế thải để làm đường bê tông nông thôn

Bài viết nghiên cứu về ảnh hưởng của cốt liệu tái chế từ bê tông phế thải đến cường độ, độ sụt của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế đó. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.