Nghiên cứu khả năng sử dụng chế phẩm vi sinh vật phân hủy thuốc bảo vệ thực vật chứa gốc lân hữu cơ và kích thích sinh trưởng thực vật đối với cây chè

Nghiên cứu khả năng sử dụng vi sinh vật phân hủy thuốc bảo vệ thực vật có chứa gốc lân hữu cơ đối với cây chè được thực hiện trong nhà lưới tại Viện Môi trường Nông nghiệp (giống LDP1) và thí nghiệm đồng ruộng tại Nghệ An (giống LDP1, PH8), trên chè kiến thiết và chè kinh doanh.