Nghiên cứu khả năng phân hủy đầu Diesel của chủng vi khuẩn BTLD5 phân lập từ nước thải công nghiệp

Bài viết trình bày phân lập chủng BTLD5 từ nước khu công nghiệp Từ Liêm, Hà Nội; hình thái khuẩn lạc và hình thái tế bào chủng BTLD5; nghiên cứu khả năng phân hủy dầu DO của chủng BTLD5; phân loại vi khuẩn dựa trên trình tự đoạn gen 16S rRNA...