Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Nghị định 43/2014/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong nghị định này.