Kỷ yếu Hội thảo khoa học phát triển xã hội học công ở Việt Nam

Kỷ yếu thông tin một số bài viết, nghiên cứu, tham luận của cá nhân, đơn vị tổ chức nghiên cứu về lý thuyết xã hội học và các vấn đề xã hội; lao động, việc làm và di cư. Để nắm chi tiết hơn nội dung, mời các bạn cùng tham khảo kỷ yếu.