Immobilization with metal hydroxides as a mean to concentrate food patthogens for increasing sensitivity of pcr based detection method

Cố định vi khuẩn bằng hydroxide kim loại làm tăng độ nhạy của phương pháp PCR khi phát hiện vi khuẩn trong thực phẩm. Vi khuẩn ở nồng độ thấp không qua nuôi dưỡng có thể phát hiện được bằng phương pháp PCR nhờ cô đặc vi khuẩn từ thực phẩm bằng hydroxide kim loại. Enzyme DNase I được sử dụng để loại bỏ DNA từ vi khuẩn sống, do đó phương pháp PCR có thể dùng để phát hiện vi khuẩn sống. SYBR green I được sử dụng trong real-time PCR để định lượng DNA được nhân lên, từ đó xác định số lượng vi khuẩn ban đầu.