Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 2

"Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế; các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trong luật quốc tế; luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương; cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; pháp luật và cơ chế thực hiện, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, nhà nước Việt Nam về quyền con người.