Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 1

"Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1" gồm 3 chương với các nội dung nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người; khái quát về quyền con người; khái quát luật quốc tế về quyền con người.