Ebook Quản lý biển - Lê Đức Tố (Chủ biên)

Tài liệu Quản lý biển do Lê Đức Tố chủ biên gồm 3 phần và được bố cục thành 9 chương, nội dung của ba phần chính trình bày về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường biển đông, luật pháp về biển và quản lý biển theo pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!