Ebook Một số văn bản thi hành luật phòng chống ma túy trong trường học: Phần 1

Ma túy ngày nay không còn là vấn đề riêng của một quốc gia nào, mà đã trở thành một vấn đề toàn cầu, là một hiểm họa không chỉ cho một dân tộc, mà là hiểm họa chung của cả loài người. Mời các bạn cùng tìm hiểu một số văn bản thi hành luật phòng chống ma túy trong trường học qua phần 1 tài liệu Phòng chống ma túy trong trường học và một số văn bản thi hành luật được chia sẻ dưới đây.