Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

"Ebook Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030" được biên soạn với các nội dung sự phong phú và vai trò của đa dạng sinh học việt nam; những nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm, suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam; bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học Việt Nam; quan điểm - tầm nhìn - mục tiêu.