Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả

Ebook Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả gồm 4 phần, cung cấp các nội dung chính như: Những hiểu biết cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật; Tính độc của thuốc bảo vệ thực vật và những nguyên tắc đảm bảo an toàn; Đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao trong lưu thông, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.