Đổi mới quản lý đất đai trong nông nghiệp ở Việt Nam: Thành tựu và những vấn đề đặt ra

Bài viết tập trung phân tích thực trạng đổi mới quản lý đất đai trong nông nghiệp thời gian qua, chỉ ra những thành công, tồn tại, nguyên nhân của tình hình và gợi ý những vấn đề chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.