Cấu tạo từ láy nhìn từ góc độ loại hình học và ngôn ngữ học tri nhận

Bài viết đề cập đến láy với vai trò là một phương thức cấu tạo từ. Từ láy với vai trò là một phương thức cấu tạo từ thường được dùng để cấu tạo nên các từ láy mô tả âm thanh, được gọi là từ láy tượng thanh và các từ láy mô tả đặc điểm tính chất, trạng thái của con người, sự vật, hiện tượng, được gọi là từ láy tượng hình.