Các phương thức biểu thị ý nghĩa cảm thán trong tiếng Khmer (Đối chiếu với tiếng Việt)

Bài viết Các phương thức biểu thị ý nghĩa cảm thán trong tiếng Khmer (Đối chiếu với tiếng Việt) nghiên cứu về các phương thức biểu thị ý nghĩa cảm thán trong tiếng Khmer bao gồm từ ngữ, cấu trúc, ngữ âm. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.