Bảo trì kết cấu bao che nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

Bài viết thể hiện kết quả phân tích tổng quan về khái niệm bảo trì công trình, làm rõ mục đích, nội dung, ảnh hưởng của nó đến công năng, tuổi thọ và vận hành an toàn công trình. Phân tích đặc thù về kiến trúc, cấu tạo và điều kiện làm việc của kết cấu bao che nhà siêu cao tầng...