Bài giảng Tương tác người máy: Chương 2 - Đặng Lê Đình Trang

"Bài giảng Tương tác người máy - Chương 2: Máy tính" giúp người học hiểu được vai trò của máy tính trong tương tác người máy; các thành phần cơ bản ảnh hưởng tới quá trình tương tác; ý nghĩa đối với người thiết kế phần mềm.