Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 6: Crash Recovery

Chương này trình bày những nội dung chính như: Transaction, how can constraints be violated? failures, transaction log, checkpoint, undo-logging rules, undo logging recovery rules, undo-logging & checkpoint,...và một số nội dung khác, mời các bạn cùng tham khảo.