Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

"Bài giảng Tăng cường vai trò Công đoàn nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp" thông tin đến các bạn với những kiến thức khái niệm, mục tiêu, lợi ích; nội dung của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; thuận lợi/ khó khăn khi thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp; vai trò của Công đoàn.