Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm rõ được các rủi ro cơ bản về (nội dung, ý nghĩa, nguyên nhân, cách xứ lý) trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; nắm được quy trình quản trị rủi ro hiện đang áp dụng tại các nước tiên tiến và tại Việt Nam.