Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 3 - Hoàng Thị Kim Oanh

"Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 3: Ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội" giúp người học hiểu và giải thích được khái niệm ra quyết định trong quản trị và quản trị công tác xã hội; tiến trình ra quyết định của nhà quản trị công tác xã hội; những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả.