Bài giảng Quản trị Công tác xã hội: Chương 2 - Hoàng Thị Kim Oanh

"Bài giảng Quản trị Công tác xã hội - Chương 2: Công tác hoạch định trong công tác xã hội" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm, vai trò của công tác hoạch định; nội dung các bước của tiến trình hoạch định đối với nhân viên, cơ sở xã hội; thực hiện được việc hoạch định ở cấp độ nhân viên.