Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 9: Đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập quốc tế

Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - Chương 9: Đổi mới quản lý nhà nước về thương mại trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: sự cần thiết tiếp tục đổi mới và tăng cường quản lý nhà nước về thương mại trong bối cảnh mới của hội nhập; quan điểm đổi mới; phương hướng đổi mới; giải pháp đổi mới;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!