Bài giảng môn Cầu đường: Chương 1 – Nguyễn Đức Hoàng

'Bài giảng môn Cầu đường – Chương 1: Tổng quan về phần mềm ETABS' với các nội dung đơn vị tính toán; các đối tượng; đối tượng điểm Point Objects; trình tự các bước chính để giải bài toán; hệ tọa độ và lưới; hệ tọa độ địa phương (Local Coordinate System); công cụ dựng hình cơ bản; khai báo vật liệu và tiết diện...