Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài giảng "Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức về sự ra đời, cơ sở tồn tại và bản chất của nhà nước XHCN, các hình thức nhà nước XHCN, một số vấn đề cơ bản của nhà nước CHXHCN Việt Nam