Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 24: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX)

Bài giảng trình bày công cuộc xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước, chính sách ngoại giao; tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn; tình hình văn hóa - giáo dục dưới triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Lịch sử lớp 10 - Bài 24: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX)" để nắm chi tiết hơn nội dung.