Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh

"Bài giảng Hiện trạng chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh" thông tin đến các bạn những kiến thức về mạng lưới quan trắc chất lượng không khí; hiện trạng chất lượng không khí; nguyên nhân ô nhiễm không khí; giải pháp quản lý, giảm ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh.