Bài giảng Giới thiệu vị trí, chức năng và mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam

"Bài giảng Giới thiệu vị trí, chức năng và mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam" thông tin đến các bạn với các nội dung hình thành giai cấp công nhân; giai cấp công nhân Việt Nam; hình thành Công đoàn; lịch sử hình thành Công đoàn Việt Nam; vị trí của Công đoàn; mối quan hệ của công đoàn; tính chất của công đoàn; chức năng của công đoàn.