Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn

"Bài giảng Giới thiệu về hoạt động của tổ Công đoàn" trình bày hoạt động của tổ công đoàn, vị trí của tổ công đoàn, hoạt động của tổ trưởng Công đoàn, phương pháp công tác của tổ trưởng Công đoàn.