Bài giảng Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

"Bài giảng Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam" cung cấp các kiến thức về bố cục điều lệ công đoàn Việt Nam khóa 11; thành lập, tôn chỉ mục đích, chức năng nhiệm vụ, Công đoàn Việt Nam có quyền...