Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa

"Bài giảng Chương 5: Quản lý phiên làm việc - Nguyễn thị Quỳnh Hoa" trình bày kiến thức về cookie; ứng dụng cookie; thiết lập cookie; sử dụng cookie trong PHP; nhược điểm của cookie; truyền dữ liệu truyền thống; làm việc với session; lưu trữ session...