Bài giảng Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch

Trong khi cộng đồng địa phương/nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ là nhóm đối tượng mục tiêu chính, bộ công cụ này hướng tới các nhân tố trong phạm vi rộng hơn có mối quan tâm chung và cùng tham gia vào giảm nghèo thông qua du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch" để nắm chi tiết nội dung.