Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 5 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

Phần 5 giới thiệu một số khí cụ điện trong công nghiệp. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Máy cắt CB (Circuit Breaker), công tắc tơ (contactor), rơle điều khiển CR (Control Relay), rơle thời gian TR (Timine relay). Mời các bạn cùng tham khảo.