Bài giảng Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp: Phần 3 - Nguyễn Ngọc Phúc Diễm, Trịnh Hoàng Hơn

Phần 3 của bài giảng "Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp" giới thiệu cấu trúc vận hành của một hệ thống điện tự động. Cấu trúc một hệ thống tự động gồm có 3 phần chính, đó là: phần chấp hành, phần điều khiển, phần phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.