• Luật số 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức

  Luật số 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức

  Tham khảo tài liệu tham khảo Luật cán bộ, công chức Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.

   22 p hdu 25/06/2022 53 0

 • Agroecological zones and the assessment of crop production potential

  Agroecological zones and the assessment of crop production potential

  The rapidly growing world population puts considerable pressure on the scarce natural resources, and there is an urgent need to develop more efficient and sustainable agricultural production systems to feed the growing population. This should be based on an initial assessment of the physical and biological potential of natural resources, which can vary greatly. The agroecological zonation (AEZ) approach presents a useful preliminary evaluation...

   10 p hdu 04/07/2022 39 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự, kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ đầu tư với việc nâng cao năng lực...

   68 p hdu 28/09/2020 203 0

 • Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013

  Nghị quyết số 29-NQ/TW năm 2013

  Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

   9 p hdu 25/06/2022 56 0

 • Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu

  Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu

  Ebook Internet of things cho người mới bắt đầu có kết cấu nội dung gồm các phần: Internet of things (IoT) cho người mới bắt đầu; kiến thức cơ bản; hello World, ESP8266 WiFi; dự án đọc cảm biến DHT11; các chế độ cấu hình WiFi, MQTT và tổng kết; Websocket, firmware update over the air (FOTA); cheatsheet. Mời các bạn tham khảo.

   161 p hdu 04/07/2022 55 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 2+3/2020 trình bày các nội dung chính sau: Pháp quyền trong mối quan hệ với quyền làm chủ của Nhân dân ở Việt Nam hiện nay, tiêu chí nhận diện và hệ quả pháp lý của việc chiếm hữu, vấn đề miễn trừ đối với các thỏa thuận về nghiên cứu và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p hdu 28/09/2020 207 0

 • Chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình tổng thể

  Chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình tổng thể

  Chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình tổng thể được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình nhằm phát triển những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao...

   53 p hdu 25/06/2022 55 0

 • Luật quảng cáo

  Luật quảng cáo

  Luật quảng cáo được ban hành dựa theo căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi , bổ sung một số điều theo nghị quyết số 51/2001/QH10.

   14 p hdu 02/08/2022 57 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số