• Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 1 - Giới thiệu về độc chất học. Chương này trình bày một số nội dung cơ bản sau: Định nghĩa độc chất, đường đi và ảnh hưởng của độc chất, các nguyên lý và khái niệm độc chất, các quy định về độc chất học, mối tương quan giữa độc chất học và các ngành khác, mối tương quan giữa liều lượng và phản ứng,... Mời tham khảo.

   27 p hdu 10/01/2017 292 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 3 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 3 - Đường đi của độc chất. Những nội dung chính trong chương học này gồm: Sự giống nhau trong các quá trình, phương thức di chuyển và phân phối, cách đánh giá đường đi và số phận của độc chất, vận chuyển độc chất, các quá trình chuyển hóa, các mô hình về số phận độc chất trong môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hdu 10/01/2017 266 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 2 "Một số nguyên lý về độc chất học môi trường". Chương này trình bày một số nội dung chính sau: Sự hình thành và phát triển ngành Độc chất học môi trường, các nguyên lý về độc chất môi trường, kiểm soát độc chất trong môi trường, các bước đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên sinh vật,...

   38 p hdu 10/01/2017 336 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 8 - Loại thải độc chất. Nội dung chính chương này gồm có: Mối tương quan giữa quá trình loại thải độc chất và cấu trúc cơ thể sinh vật, các con đường loại thải độc chất ra khỏi cơ thể, một số con đường khác có thể loại thải độc chất ra khỏi cơ thể,... Mời các bạn tham khảo.

   30 p hdu 10/01/2017 268 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 7 - Sự đồng hóa độc chất. Chương này trình bày một số nội dung sau: Giới thiệu về sự đồng hóa độc chất, phản ứng pha I, Monooxygenation, mô hình tổng quát biểu diễn các quá trình P450 monooxygentation, sự phân bố Cytochrome P450 monooxygenase, các phản ứng của cytochrom P450, các phản oxy hóa khác được thực hiện trong ti thể và trong dịch lỏng của...

   42 p hdu 10/01/2017 340 1

 • Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Độc chất học môi trường: Chương 9 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Chương 9 - Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

   29 p hdu 10/01/2017 278 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 5 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 5: Các phương pháp chọn mẫu nghiên cứu trong khoa học môi trường. Chương này trình bày một số nội dung như: Chọn mẫu khảo sát, một số cách chọn mẫu xác xuất thông dụng, chọn phương pháp tiếp cận khảo sát, một số phương pháp tiếp cận thông dụng, đặt giả thiết nghiên nghiên cứu,......

   35 p hdu 10/01/2017 292 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 8 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 8: Kỹ thuật viết và trình bày báo cáo khoa học. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Mô hình khái niệm và tính tương tác, sử dụng các công cụ hình ảnh trong trong viết báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, ngôn ngữ khoa học, trích dẫn khoa học, thiết kế và trình bày một báo cáo khoa học.

   14 p hdu 10/01/2017 263 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 6: Các kỹ thuật thu thập dữ liệu áp dụng trong khoa học môi trường. Chương này trình bày những nội dung như: Nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, phỏng vấn, hội nghị khoa học, điều tra bằng bảng câu hỏi, phương pháp thực nghiệm. Mời tham khảo.

   36 p hdu 10/01/2017 282 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 7 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 7: Xử lý và phân tích số liệu. Chương này trình bày những nội dung như: Xử lý thông tin thông tin định lượng, ứng dụng excel trong nghiên cứu khoa học môi trường, vẽ đồ thị trong excel, vẽ đồ thị trong N-graph, biện luận kết quả.

   11 p hdu 10/01/2017 287 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 1 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 1: Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học. Chương này giúp người học nắm bắt được các nội dung cơ bản về khái niệm khoa học, phân loại khoa học, nghiên cứu và phương pháp luận nghiên cứu, mục tiêu của nghiên cứu, tầm quan trọng của nghiên cứu. Mời tham khảo.

   19 p hdu 10/01/2017 471 1

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 2: Hình thành ý tưởng nghiên cứu phát triển kế hoạch nghiên cứu. Chương này trình bày một số nội dung như: Sự hình thành ý tưởng, định hướng nghiên cứu, chọn chủ đề nghiên cứu, định hình vấn đề nghiên cứu, chọn biến để nghiên cứu, làm thế nào để viết một đề cương nghiên...

   16 p hdu 10/01/2017 273 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số