• Bài giảng Logic học đại cương: Chương 5 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 5 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa, cấu trúc, yêu cầu của suy luận đúng đắn. Các phép suy luận diễn dịch trực tiếp. Suy luận diễn dịch gián tiếp như luận ba đoạn, luận ba đoạn rút gọn, luận ba đoạn phức, luận ba đoạn phức rút gọn, suy luận có điều kiện, suy luận phân liệt. Suy...

   67 p hdu 23/05/2022 52 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 4 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Mục đích của Bài giảng Logic học đại cương: Chương 4 là giúp sinh viên hiểu và trình bày chính xác nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của từng quy luật. Vận dụng kiến thức về từng quy luật trong việc giải bài tập và trong quá trình tư duy của bản thân.

   76 p hdu 23/05/2022 59 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 3 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phán đoán, đặc trưng của phán đoán, quan hệ giữa phán đoán và câu; Cấu trúc của phán đoán đơn và các loại phán đoán đơn cơ bản; Tính chu diên của các thuật ngữ trong các phán đoán đơn cơ bản; Quan hệ của các phán đoán đơn cơ bản; Phán đoán phức,...

   46 p hdu 23/05/2022 47 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Chương 2 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 2 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 2 Khái niệm cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và dấu hiệu phản ánh trong khái niệm; Quan hệ giữa khái niệm và từ, cụm từ; Các loại khái niệm; Cấu trúc của khái niệm; Quan hệ giữa các khái niệm; Các thao tác và các quy tắc thu hẹp, mở rộng khái niệm, định nghĩa khái niệm, phân chia khái...

   37 p hdu 23/05/2022 45 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Chương 1 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 1 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 1 Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của logic học cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về logic và logic học; Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của logic học; Lịch sử hình thành và phát triển của logic học; Quá trình nhận thức, các hình thức và quy luật của tư duy. Tính chân...

   25 p hdu 23/05/2022 47 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 7

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 7

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 7: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học chuyên biệt cung cấp cho người học các kiến thức: Xã hội học đô thị; Xã hội học nông thôn; Xã hội học tội phạm; Xã hội học giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hdu 23/05/2022 47 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 6

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 6

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 6: Xã hội hóa cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm xã hội hóa; Các giai đoạn của quá trình xã hội hóa; Môi trường xã hội hóa; Mục đích và ý nghĩa của xã hội hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hdu 23/05/2022 48 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 5

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 5

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 5: Lệch chuẩn xã hội, tuân thủ xã hội và kiểm soát xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa lệch chuẩn xã hội; Chức năng của lệch chuẩn xã hội; Nguồn gốc của lệch chuẩn xã hội; Phân biệt lệch chuẩn xã hội và tội phạm; Định nghĩa tuân thủ xã hội và kiểm soát xã hội; Tầm...

   10 p hdu 23/05/2022 41 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 4

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 4

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 4: Bất bình đẳng, phân tầng xã hội, di động xã hội, biến đổi xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Bất bình đẳng; Phân tầng xã hội; Di động xã hội; Biến đổi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hdu 23/05/2022 38 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 3

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 3

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 3: Cơ cấu xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ cấu xã hội; Một số thuật ngữ có liên quan đến cơ cấu xã hội; Các phân hệ cơ bản của cơ cấu xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p hdu 23/05/2022 41 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 2: Hành động xã hội, tương tác và quan hệ xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Hành động xã hội; Tương tác xã hội; Quan hệ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hdu 23/05/2022 39 0

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1

  Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Chương 1: Sơ lược lịch sử xã hội học cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học; Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của xã hội học; Chức năng cơ bản của xã hội học; Mối quan hệ giữa xã hội học với một số ngành khoa học...

   19 p hdu 23/05/2022 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số