• Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 9 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 9 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 8 presents testing the writing skills. The main contents in this chapter includes: The writing skills, testing composition writing, setting the composition, grading the composition, treatment of written errors.

   15 p hdu 27/08/2023 16 0

 • Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 8 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 8 - Phan Thị Thu Nga

  Chapter 8 presents testing reading comprehension. The main contents in this chapter includes: The nature of the reading skills, initial stages of reading: matching tests, Intermediate and advanced stages of reading: matching tests, true/false reading tests,...

   20 p hdu 27/08/2023 17 0

 • Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 7 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 7 - Phan Thị Thu Nga

  Chapter 6 presents oral production tests. This chapter include contents as: Some difficulties in testing the speaking skills, reading aloud, conversational exchanges, using pictures for assessing oral production, the oral interview, some other techniques for oral examining,...

   17 p hdu 27/08/2023 18 0

 • Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 3 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 3 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 3 presents about objective testing. This chapter include contents as: Subjective and objective testing, objective tests, general principles of multiple choice items, important guidelines of multiple choice items, components of multiple choice items.

   16 p hdu 27/08/2023 10 0

 • Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 4 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 4 - Phan Thị Thu Nga

  Chapter 4 presents about tests of grammar and usage. This chapter include contents as: Multiple - choice items, error recognition items, rearrange items, completion items, transformation items, items involving the changing of words,...

   12 p hdu 27/08/2023 9 0

 • Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 10 - Phan Thị Thu Nga

  Bài giảng môn Phương pháp kiểm tra và đánh giá học tập: Chapter 10 - Phan Thị Thu Nga

  Chapter 10 presents criteria and test types. This chapter include contents as: Validity, reliability, discrimination, administration, test instructions to candidates, backwash effects,...

   24 p hdu 27/08/2023 9 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 2 Các công cụ tài chính, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày về các loại tài sản được giao dịch trên thị trường tài chính cũng như đặc điểm, cách thức, định giá, giao dịch của từng loại công cụ tài chính.

   57 p hdu 23/07/2023 22 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về Thị trường tài chính, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường; Phân biệt được tài sản tài chính so với những loại tài sản khác; Trình bày khái niệm, chức năng, phân loại thị trường tài chính; Trình bày và phân biệt các loại...

   21 p hdu 23/07/2023 22 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 Thị trường tiền tệ, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về thị trường tiền tệ; các công cụ giao dịch trên thị trường tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p hdu 23/07/2023 25 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 4 Thị trường cổ phiếu, với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được khái quát về cổ phiếu và thị trường cổ phiếu; Hiểu được tằm quan trọng và những tiền đề cần thiết để phát triển thị trường cổ phiếu; Hiểu được cách thức định giá và quyết định đầu tư cổ phiếu.

   25 p hdu 23/07/2023 24 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 5 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 5 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 5 Thị trường tiền tệ, với mục tiêu giúp các bạn hiểu được khái quát về thị trường tiền tệ, các công cụ giao dịch, cách thức định giá và vai trò của thị trường tiền tệ trong việc phát triển đồng bộ các loại thị trường trong thị trường tài chính nói chung.

   14 p hdu 23/07/2023 23 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 - ThS. Lê Trung Hiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 6 Thị trường ngoại hối, với mục tiêu giúp các bạn hiểu được sự ra đời, tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại hối; Biết được sự quyết định tỷ giá trên thị trường ngoại hối, cách xác định các loại tỷ giá và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái; Nắm khái quát qua...

   18 p hdu 23/07/2023 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hdu