• Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 4 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 4 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 4 ISO 9001:2015, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan chung về quản lý chất lượng; Tổng quan hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Các yêu cầu; Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Phương pháp cập nhật chuyển đổi, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015. Mời các bạn...

   26 p hdu 23/05/2022 42 0

 • Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 3 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 3 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 3 Global GAP, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những yêu cầu về đánh giá lựa chọn vùng sản xuất; Những yêu cầu về giống; Những yêu cầu về quản lý vùng canh tác; Những yêu cầu về quản lý và sử dụng hoá chất: hoá chất xử lý nước, phân bón; Những yêu cầu về quản lý...

   171 p hdu 23/05/2022 41 0

 • Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 2.2 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 2.2 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 2.2 Trồng trọt hữu cơ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trồng trọt (Khu vực sản xuất, Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, duy trì hữu cơ, Sản xuất song song và sản xuất riêng rẽ, Quản lý hê ̣sinh thái và đa dạng sinh học, lựa chọn loại và giống cây trồng, Quản...

   28 p hdu 23/05/2022 35 0

 • Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 2.1 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 2.1 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 2.1 - Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phạm vi áp dụng; Các yêu cầu: sản xuất, Sơ chế, Chế biến, Bao gói, Ghi nhãn, Bảo quản và vận chuyển, Kế hoạch sản xuất hữu cơ; Ghi chép,...

   48 p hdu 23/05/2022 42 0

 • Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 1 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 1 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 1 Thực hành nông nghiệp tốt tại Việt Nam (VIETGAP) (TCVN 11892-1:2017), cung cấp cho người học những kiến thức như: Phạm vi áp dụng; Thuật ngữ, định nghĩa và viết tắt; Yêu cầu đối với ViêtGAP trồng trọt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hdu 23/05/2022 44 0

 • Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 0 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 0 - Bùi Hồng Quân

  Bài giảng Hệ thống quản lý chất lượng nông nghiệp: Chương 0 Giới thiệu về Các tiêu chuẩn nông nghiệp tại Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tiêu chuẩn nông nghiệp tại Việt Nam như: VietGAP; Global GAP; Viet Nam Organic; USDA organic; Euro organic; UTZ; 4C.

   27 p hdu 23/05/2022 40 0

 • Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 4 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 4 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 4 Phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí cung cấp cho người học những kiến thức như: Lấy mẫu, bảo quản mẫu; Ý nghĩa môi trường; Nguyên tắc; Dụng cụ/hoá chất/thiết bị; Các bước tiến hành; Tính toán kết quả của SO2; CO; NO2; O3. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hdu 23/05/2022 48 0

 • Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 3 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 3 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 3 Phân tích các chỉ tiêu môi trường đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuẩn bị mẫu đất; Phân tích các tính chất vật lý của đất; Phân tích chất hữu cơ và chất hoà tan; Xác định các tính chất hoá lí của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hdu 23/05/2022 39 0

 • Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 2 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 2 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 2 Phân tích các thông số môi trường nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thông số đo hiện trường; Phân tích các thông số bằng phương pháp khối lượng; Phân tích các thông số bằng phương pháp thể tích; Phân tích các thông số bằng phương pháp trắc quang; Phân tích các thông số sinh hoá và vi...

   62 p hdu 23/05/2022 39 0

 • Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 1 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 1 - Phan Quang Huy Hoàng

  Bài giảng Phân tích môi trường: Chương 1 - Phan Quang Huy Hoàng cung cấp cho người học những kiến thức như: Lấy mẫu và bảo quản mẫu; Các phương pháp ứng dụng trong phân tích môi trường; Phương pháp phân tích khối lượng; Phương pháp chuẩn độ thể tích; Phương pháp trắc quang; Phương pháp phân tích sắc kí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p hdu 23/05/2022 48 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Chương 7 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 7 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Mục đích nghiên cứu của Bài giảng Logic học đại cương: Chương 7 nhằm giúp sinh viên phát biểu được định nghĩa giả thuyết, các đặc trưng của giả thuyết, các loại giả thuyết và yêu cầu của một giả thuyết khoa học. Trình bày được quá trình xây dựng một giả thuyết. Biết cách xây dựng một giả thuyết, lựa chọn phương pháp xác nhận giả...

   17 p hdu 23/05/2022 49 0

 • Bài giảng Logic học đại cương: Chương 6 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 6 - ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

  Bài giảng Logic học đại cương: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa về phép chứng minh, phép bác bỏ. Cấu tạo của phép chứng minh và cấu tạo của phép bác bỏ. Các phương pháp chứng minh và các phương pháp bác bỏ. Các quy tắc cho luận đề, luận cứ, luận chứng của phép chứng minh và bác bỏ.

   16 p hdu 23/05/2022 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số