• Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002) trình bày các nội dung sau: Loài chuột mù ở Việt Nam, bước đầu nghiên cứu về đặc điểm sinh học của loài bọ xít cổ ngỗng đỏ ăn thịt, phân bố của loài sán lá phổi và vật chủ trung gian của nó tại vùng Tây Bắc.

   68 p hdu 20/09/2019 46 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 23 - Số 1 (Tháng 3 - 2001) 2

  Tạp chí Sinh học: Tập 23 - Số 1 (Tháng 3 - 2001) 2

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 1 (Tháng 3 - 2002) trình bày các nội dung sau: Loài chuột mù ở Việt Nam, bước đầu nghiên cứu về đặc điểm sinh học của loài bọ xít cổ ngỗng đỏ ăn thịt, phân bố của loài sán lá phổi và vật chủ trung gian của nó tại vùng Tây Bắc.

   67 p hdu 20/09/2019 27 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002) trình bày các nội dung sau: Hai loài cua mới thuộc họ Potamidae ở Việt Nam, một giống mới và một số loài mới thuộc họ Balitoriae tìm thấy ở huyện Điện Biên, Lai Châu; dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của vi tảo biển độc hại sống bám trên các rạn san hô ở phía Bắc Việt Nam và các nội dung khác.

   68 p hdu 20/09/2019 28 0

 • Hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền từ chối nhận di sản

  Hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền từ chối nhận di sản

  Bài viết trao đổi về các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền từ chối nhận di sản như điều kiện, thủ tục, thời hạn từ chối nhận di sản trên cơ sở so sánh quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 với pháp luật một số quốc gia nhằm chỉ ra một số điểm tiến bộ đáng học hỏi.

   10 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

  Quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế và gợi mở cho Việt Nam

  Sự tham gia của người dân và tổ chức xã hội vào quá trình phát triển của một đất nước là rất quan trọng và để đảm bảo quyền của họ thì việc ghi nhận về quyền tự do lập hội là một nội dung quan trọng. Bài viết trên cơ sở các nghiên cứu về quyền tự do lập hội (hiệp hội) trong pháp luật quốc tế, từ đó nghiên cứu quy định trong pháp...

   9 p hdu 20/09/2019 7 0

 • Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự với việc đảm bảo thực hiện các quyền dân sự của con người và công dân theo Hiến pháp năm 2013

  Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự với việc đảm bảo thực hiện các quyền dân sự của con người và công dân theo Hiến pháp năm 2013

  Bài viết nêu quan điểm và xác định vai trò của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự trong việc bảo đảm thực hiện các quyền dân sự của con người và công dân theo Hiến pháp năm 2013; nêu và phân tích một số nội dung cơ bản của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Trong đó tập trung phân tích một số quy định chủ yếu của hai Bộ luật Dân sự...

   14 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Một số vấn đề pháp lý về đặt cọc

  Một số vấn đề pháp lý về đặt cọc

  Bài viết này phân tích những vẫn đề bất cập trên và đề xuất một số kiến nghị về hình thức, thời điểm có hiệu lực, về vật dùng để đặt cọc cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên nhằm hoàn thiện chế định đặt cọc.

   8 p hdu 20/09/2019 5 0

 • Những điểm mới và một số bất cập về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015

  Những điểm mới và một số bất cập về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015

  Bài viết phân tích các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015 như: Về năng lực, về tính tự nguyện của chủ thể giao kết, về mục đích, nội dung, về hình thức thể hiện của hợp đồng. Đồng thời, lý giải đối với những điểm mới về các điều kiện này.

   10 p hdu 20/09/2019 8 0

 • Bình luận về chế định pháp nhân trong bộ Luật Dân sự 2015

  Bình luận về chế định pháp nhân trong bộ Luật Dân sự 2015

  Trong bài viết "Bình luận về chế định pháp nhân trong bộ Luật Dân sự 2015", tác giả trình bày với hai nội dung: Những điểm tiến bộ của BLDS 2015 trong các quy định về pháp nhân và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong BLDS 2015 về pháp nhân, mục tiêu chính là đánh giá về thành công và hạn chế của các quy định về pháp nhân trong BLDS 2015...

   11 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Thời hiệu khởi kiện các vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

  Thời hiệu khởi kiện các vụ án dân sự theo pháp luật Việt Nam

  Thời hiệu khởi kiện các vụ án dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự là thời hiệu do pháp luật quy định mà khi kết thức thời hiệu đó chủ thể mất quyền khởi kiện trước Tòa án. Trong từng giai đoạn cách hiểu về thời hiệu khởi kiện khác nhau. Trước khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì thời hiệu...

   5 p hdu 20/09/2019 8 0

 • Lịch sử chế định pháp luật về Thừa phát lại tại Việt Nam

  Lịch sử chế định pháp luật về Thừa phát lại tại Việt Nam

  Các quy định về Thừa phát lại tại Việt Nam trước đây đã được khôi phục với mục đích hỗ trợ và góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động thi hành án dân sự. Bài viết nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của Thừa phát lại, từ đó đưa ra một số kiến nghị.

   5 p hdu 20/09/2019 6 0

 • Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng - Pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới

  Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng - Pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới

  Nội dung bài viết phân tích một trong nghĩa vụ tiền hợp đồng đó là nghĩa vụ cung cấp thông tin. Ở Việt Nam, nghĩa vụ này đã được quy định tại một số hợp đồng chuyên biệt như hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng với người tiêu dùng. BLDS 2005 cũng có một số quy định đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên sau 10 năm thực hiện...

   15 p hdu 20/09/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số