• Ebook Luật Giao dịch điện tử - Quốc hội ban hành

    Ebook Luật Giao dịch điện tử - Quốc hội ban hành

    Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy...

     12 p hdu 27/02/2018 134 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số